top of page

Health Impact News | ארה"ב 181 מתים במהלך שבועיים, כמה זמן עוד נמשיך לאפשר רצח המוני על ידי זריקת mRNA ניסיונית?

Health Impact News | ארה"ב 181 מתים במהלך שבועיים, כמה זמן עוד נמשיך לאפשר רצח המוני על ידי זריקת mRNA ניסיונית?
bottom of page